تعداد : 10 عدد
نوع :مرغ محلی 1
سن: 10 ماه و 12 روز
تعداد : 2 عدد
نوع :قرقاول
سن: 9 ماه و 12 روز
تعداد : 3 عدد
نوع :بلدرچین
سن: 1سال و 1 ماه و 29 روز
تعداد : 3 عدد
نوع :همستر
سن: 5 ماه و 26 روز
تعداد : 5 عدد
نوع :همستر b1-1
سن: 2 ماه و 11 روز
تعداد : 3 عدد
نوع :همستر b1-2
سن: 1 ماه و 0 روز
تعداد : 10 عدد
نوع :همستر br1-2
سن: 18 روز
تعداد : 4 عدد
نوع :همستر br1-1
سن: 2 ماه و 1 روز
تعداد : 7 عدد
نوع :همستر b1-1-br1-1
سن: 2 روز